top of page

TORI-APTEEKIN ASIAKASTIETOJEN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet

 

 

Tori-Apteekin Kanta-asiakkaat

Tori-Apteekin kanta-asiakkaita ovat henkilöt, jotka ovat paperisella kanta-asiakastietolomakkeella liittyneet Hämeenlinnan 1. Tori-Apteekin kanta-asiakasjärjestelmään. Kanta-asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraavissa käyttötarkoituksissa ja oikeusperusteilla:

 

1. Tori-Apteekin kanta-asiakkaan kanssa solmitun asiakassopimuksen täytäntöön panemiseksi, eli kanta-asiakasetujen, -palvelujen, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen esim. tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen.

 

2. Tori-Apteekin kanta-asiakassuhteeseen perustuvan rekisterinpitäjien oikeutetun edun mukaisesti

 • asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen mukaan lukien kirjeitse, puhelimella, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muilla sähköisillä välineillä tapahtuvaan asiakasviestintään, tiedottamiseen ja asiakastyytyväisyystutkimuksiin sekä yhteydenottojen hoitamiseen;

 •  kirjeitse ja puhelimella sekä erillisellä luvalla sähköpostitse, tekstiviestillä tai muilla sähköisillä välineillä tapahtuvaan suoramarkkinointiin ja sen kohdentamiseen, markkina-, mielipide yms. tutkimuksiin, 

 • mainonnan personointiin ja kohdentamiseen

 • palveluiden ja muiden tuotteiden kehittämiseen ja parantamiseen; 

 • analysointiin, profilointiin ja segmentointiin edellä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi 

 

3. Lääkemääräyslain ja asiakassuhteen perusteella lääke- ja itsehoitotuotteiden neuvontaan

 

4. Tietosuojalain 6 §:n perusteella tieteelliseen tutkimukseen

 

5. Tori-Apteekin kanta-asiakkaan antaman suostumuksen perusteella resepti- ja itsehoitolääkkeiden ostotietoja sekä asiakkaan antamia tietoja sairauksista, allergioista ja yliherkkyyksistä seuraaviin tarkoituksiin:

 • niiden kanssa sopivien itsehoitotuotteiden markkinointiin ja yksilölliseen kohdentamiseen asiakastietojen analysoinnin perusteella, esim. verenpainemittarin markkinointiin verenpainelääkkeitä käyttävälle kanta-asiakkaalle.

 • asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, esim. asiakassuhteiden analysointiin ja segmentointiin, asiakasviestintään, asiakastyytyväisyys- ja muihin asiakassuhdetta koskeviin tutkimuksiin

 Kanta-asiakkaista käsitellään seuraavia tietoja:

 • Perustiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus, osoite ja muut yhteystiedot, sukupuoli, asiointikieli

 • Asiakkaan ilmoittamat sairaudet, allergiat, yliherkkyydet

 • Asiakassuhteeseen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot

 • Asiakassopimukseen, tilaukseen, ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin, toimitukseen ja maksuihin liittyvät tiedot mukaan lukien tuotteiden ostohistoria

 • uutiskirjeen, mobiiliapplikaatioiden, verkko- sekä muiden palvelujen käyttötiedot 

 • asiakkaan itse ilmoittamat kiinnostuksen kohteet

 • Kanta-asiakkuuden tiedot: asiakasnumero, henkilötunnus, asiakkuuden voimassaoloa ja kestoa koskevat tiedot; muut samassa taloudessa asuvat Tori-Apteekin kanta-asiakkaat (eli asiakkaan yhteisö); asiakkaan mahdolliset asiakasryhmät.

 • asiakkaan ja asiakkaan yhteisön ostokertymäsumma, alennusetu sekä muut asiakasedut

 • laskutusta varten mahdollinen työpaikkakassa, vakuutusyhtiö tai muu maksaja

 • asiakkaan suostumuksella evästeiden avulla tai muulla vastaavalla tavalla Tori-Apteekin kotisivulta kerätyt tiedot

 • tiedot tarjouksista, palautteista ja muusta yhteydenpidosta asiakkaan kanssa

 • asiakkaan antamat suostumukset, luvat, kiellot ja valtuutukset

 • kuluttajatutkimuslaitosten suorittamiin kuluttajatutkimuksiin sekä Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen tilastoihin perustuvat luokitukset, segmentit ja analyysit 

 • edellä mainittujen tietojen analysointiin perustuvat asiakassuhdetta ja asiakasta koskevat analyysit ja luokitukset

Säännönmukaiset tietolähteet

Kanta-asiakkaiden tiedot ja niiden muutokset saadaan asiakkaalta asiakastietolomakkeella tai muilla asiakkaan ilmoituksilla. Asiakkaan yhteystietoja sekä nimenmuutos- ja kuolintietoja voidaan hankkia ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Postin ja muiden luotettavien tahojen rekistereistä. Tiedot asiakkaan käyttämistä tai ostamista tuotteista ja palveluista sekä ostojen loppusummat saadaan Tori-Apteekin tietojärjestelmistä. Asiakastietoja voidaan rikastaa kuluttajatutkimuslaitosten suorittamilla kuluttajatutkimuksilla sekä Väestörekisterikeskuksen, Postin, Tilastokeskuksen ja vastaavien yritysten ja viranomaisten tilastoihin perustuvilla luokituksilla, segmentoinneilla sekä analyyseillä.


Säännönmukainen tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakasrekisteriin tallennettujen tietojen käsittely on aina luottamuksellista. Rekisterinpitäjät voivat luovuttaa kanta-asiakasviestintään valituille yhtiöille postituksiin tai muihin sellaisiin tarkoituksiin niiden tarvitsemat tiedot sekä pankeille ja muille maksunvälittäjille, jotka ne tarvitsevat asiakkaan maksutapahtumien toteuttamiseksi ja maksujen perimiseksi. Rekisterinpitäjät eivät luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin.

Tori-Apteekki voi käyttää tämän selosteen mukaisten ICT-, markkinointi-, viestintä- yms. tehtävien hoitamiseen alihankkijoita. Sitä varten rekisterin tietoja voidaan siirtää käsiteltäväksi EU-/ETA:n alueen ulkopuolisiin maihin. Tori-Apteekki tekee alihankkijoiden kanssa kirjalliset sopimukset Euroopan Komission hyväksymillä vakiosopimusehdoilla (päätös C(2010)593), joilla varmistetaan asianmukainen tietosuoja. 

Tietojen säilytysaika

Tori-Apteekki säilyttää aina Kanta-asiakkaan tietoja ostotietoja enintään 24 kuukauden ajan ostotapahtumasta. Ellei lakisääteisistä vaatimuksista muuta aiheudu, Kanta-asiakastiedot poistetaan rekisteristä, kun asiakassuhde ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet.

Rekisterin suojaus

Valtuutetut asiakasrekisterin hoitajat ylläpitävät rekisterin asiakastietoja. Asiakasrekisterin tiedot on suojattu salasanalla, käyttöoikeustasoilla ja rooleilla. Tiedot sijaitsevat asianmukaisilla tietoturvaohjelmistoilla ja teknisillä järjestelyillä suojatussa ympäristössä. Manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa.

Asiakastietoja koskevat asiakkaan oikeudet

Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa liittymislomakkeella tai muualla antamansa erilliset suostumukset henkilötietojen käsittelyyn. Asiakkaalla on myös oikeus tehdä kantelu henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä lain vaatimissa tilanteissa oikeus siirtää oikeus siirtää tiedot toisen tahon pitämään järjestelmään. Edellä mainitut pyynnöt, kiellot ja peruutukset asiakas voi tehdä toimittamalla ne kirjallisesti asiakkaan allekirjoittamina Hämeenlinnan 1. Tori-Apteekkiin. Tietosuojan varmistamiseksi asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Hämeenlinna 2023

bottom of page